Battle Reports

VTC Friendly - Bethayne1 vs Brisbane1, Invasion

VTC Friendly - Bethayne1 vs Brisbane1, Invasion

A 75 point VTC friendly battle report featuring Bethayne1 and Brisbane1!

VTC Friendly - Azazello vs Dreamer, Invasion

VTC Friendly - Azazello vs Dreamer, Invasion

A 75 point VTC friendly battle report featuring Azazello and Dreamer!

Krueger2 vs Mackay; Anarchy

Krueger2 vs Mackay; Anarchy

A 75 point Steamroller battle report featuring Krueger2 and Mackay!

Helynna vs Mackay; Invasion

Helynna vs Mackay; Invasion

A 75 point Steamroller battle report featuring Helynna and Mackay!